ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР  

про надання фізкультурно-спортивних послуг 

 

       м. Київ                                                                                                                                                                                07 вересня 2023 року 

 

Цей Договір є публічний відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України та його умови є однакові для всіх Клієнтів, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Клієнтом, для чого Виконавець оприлюднює цей Договір про таке: 

 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Публічний договір – цей правочин про надання фізкультурно-спортивних послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі – «Договір»). 

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.  Така пропозиція розміщена у вигляді Договору  на інформаційних стендах Клубу та/або на Сайті. 

Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оформлення (підписання) заяви-приєднання до Договору та/або оплати замовлених Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.  

Замовник – правоздатна та дієздатна фізична особа, що акцептувала Договір, ознайомлена з Правилами Клубу, зобов’язується їх дотримуватись та надала згоду на обробку своїх персональних даних. 

Клубна картка – пластикова картка, яка надається Замовнику на підставі укладеного з Виконавцем Договору, що ідентифікує особу як Замовника Послуг та є виключною перепусткою для проходу на територію Клубу. Клубна картка дозволяє ідентифікувати Замовника та обрану категорію Клубної карти. Види (умови) членства в Клубі, що відрізняються за вартістю, переліком наданих Клубом послуг, що входять у вартість даного виду членства та порядку їх надання Клубом визначаються відповідно до Положення про види Клубних Карт і Прайсом, чинним на момент Акцепту. 

Клуб – спортивний клуб або спортивні клуби, які надають фізкультурно-спортивні послуги під брендом «DOG». Місце отримання Послуг Замовником визначається в Заяві-приєднанні. 

Прайс – письмовий документ, який містить у собі перелік та вартість відповідних послуг, вартість Клубних карт, предметів. 

Сайт — веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://dogsportclub.com.ua 

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовникові фізкультуро – спортивні послуг (далі за текстом – «Послуги») у спортивному клубі, а Замовник зобов’язується сплатити ці Послуги та дотримуватись умов цього Договору і усіх додатків до нього.  

2.2. У Клубі діють Правила клубу (далі – “Правила”), які визначені у Додатку №2 до цього Договору і виконання яких є обов’язковим для Сторін. 

 

 1. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є оформлення (підписання) Замовником заяви-приєднання до Договору (Додаток 1 до цього Договору) та/або внесення ним плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.  

3.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем заяви-приєднання від Замовника та/або оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.  

3.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оформлення (підписання) Виконавцем заяви-приєднання та/або оплати замовлених Послуг.  

3.4. Фізична особа, яка прийняла пропозицію Виконавця укласти Договір, підтверджує, що вона до укладення цього Договору ознайомилась з умовами Договору, Правилами клубу, вартістю Послуг і свідомо без жодного примусу уклала цей Договір. 

3.5. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.  

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГ

4.1. За цим Договором Виконавець надає Замовнику послуги в Клубі згідно категорії Клубної картки. Категорія Клубної Картки визначає доступ Замовника до конкретних Послуг Клубу. 

4.2. Порядок та початок надання Послуг визначаються клубними Правилами. 

4.3. Доступ до  Клубу можливий лише при наявності Клубної картки. При кожному відвідуванні Клубу Замовником з метою отримання Послуг, проводиться перевірка Клубної картки Виконавцем. 

4.4. Клубні Картки є власністю Виконавця і підлягають поверненню в Клуб після закінчення строку їх дії, крім випадків, коли Замовник вирішив подовжити строк дії своєї Клубної Картки на новий строк. Замовник повертає Клубну Картку співробітнику Клубу в дату останнього відвідування Клубу. 

4.5. Години відвідування Клубу Замовником встановлюються у відповідності до типу Клубної Картки та Правил. 

4.6. Клубна картка є індивідуальною, її використання не може бути здійснено іншими особами. 

4.7. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу у разі виникнення наступних підстав: встановлення компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов’язаних з технічним та санітарним, надзвичайним або воєнним станом, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоди Замовнику або нести загрозу його життю чи здоров’ю. Про такі зміни розкладу адміністрація Виконавця повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Клубу або будь-яким іншим способом. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються на власний розсуд. В такому випадку Виконавець не вважається таким, що порушив свої зобов’язання за Договором. 

4.8. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений з Правилами та зобов’язується їх дотримуватися, а у разі їх порушення або невиконання – нести відповідальність згідно цього Договору, Правил та норм чинного законодавства України. 

4.9. Виконавець надає Послуги Замовнику за переліком, який відповідає категорії Клубної Картки Замовника. Обсяг і види Послуг наведено у Правилах. 

4.10. Після закінчення строку дії категорії Клубної карти, вважається, що Послуги Замовником спожиті, а Виконавець вважається таким що надав Послуги належним чином та у повному обсязі 

4.11. Замовник погоджується з тим, що у разі, якщо після підписання цього Договору або/та активації клубної Картки він відмовиться від Договору, кошти сплачені згідно додатку 1. Договору поверненню не підлягають, ні за яких умов. 

 

 1. ПРАВИЛА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник має право: 

5.1.1. Отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченого цим Договором та Правилами у відповідності до категорії та типу Клубної Картки, обраної Замовником за цим Договором; 

5.1.2. Замовляти Додаткові Послуги, передбачені Правилами (Додаткові Послуги підлягають додатковій оплаті); 

5.1.3. Змінити категорію та тип належної йому Клубної Картки на вищу, за умови здійснення відповідної доплати, визначеної Виконавцем; 

5.1.4. Заморожувати Клубну Картку, якщо це передбачено типом та категорією картки обраної Замовником;  

5.1.5. Отримувати роз’яснення щодо умов цього Договору та тлумачення Правил; 

5.1.6. Вимагати від Виконавця виконання його обов’язків за цим Договором; 

5.1.7. На досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання умов цього Договору; 

5.1.8. Під час споживання Послуг користуватися послугами кваліфікованих фахівців, які є співробітниками Клубу; 

5.1.9. За погодженням з Виконавцем збільшити обсяг Послуг. У такому разі Замовник повинен здійснити доплату, згідно Прайсу, встановлених на дату здійснення додаткової оплати; 

5.1.10. Отримувати інформацію щодо діючих Правил або їх зміни шляхом ознайомлення на Сайті; 

5.2. Замовник зобов’язаний:  

5.2.1. Вчасно та у повному обсязі сплатити вартість Послуг за цим Договором, які відповідають обраній Замовником категорії та типу Клубної Картки; 

5.2.2. Завчасно та у повному обсязі сплачувати додаткові Послуги, обрані Замовником; 

5.2.3. Не передавати клубну Картку іншим особам для її використання у Клубі (кожна клубна Картка є «іменною»); 

5.2.4. Відвідувати Клуб в межах його робочого часу згідно з графіком, визначеним у Правилах та у відповідності до виду і типу обраної Клубної Картки; 

5.2.5. Охайно та дбайливо ставитись до обладнання та іншого інвентарю Виконавця. 

5.2.6. Самостійно стежити за своїми речами, не залишати їх без нагляду. Виконавець не несе відповідальності за втрату речей Замовника. 

5.2.7. Нести відповідальність матеріально та/або нематеріальну за шкоду, заподіяну майну Клубу та третім особам, які відвідують Клуб, а також нести відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Замовником чи особами, за яких він відповідає. 

5.2.8. Дотримуватись умов цього Договору, Правил та усіх Додатків до цього Договору. 

5.2.9. Надати Виконавцю довідку лікаря, в якій немає протипоказань для користування Замовником певних Послуг. 

5.3. Виконавець має право:  

5.3.1. Вимагати від Замовника сплати вартості Послуг, відповідно до умов цього Договору. 

5.3.2. Вимагати від Замовника дотримуватись умов цього Договору та Правил. 

5.3.3. Не дозволяти Замовнику входити до Клубу, при відсутності у останнього клубної Картки. 

5.3.4. Робити зауваження Замовнику у разі порушення ним Правил. У разі, якщо порушення сталося два рази і більше – видалити Замовника з приміщення Клубу. При систематичному порушенні (два і більше разів) Замовником Правил Виконавець має право позбавити Замовника права відвідувати Клуб без повернення грошових коштів, сплачених за цим Договором. В такому випадку Клубна Картка Замовника вилучається, а співробітники Виконавця складають відповідний Акт. 

5.3.5. Не допускати Замовника до приміщення Клубу, якщо зовнішній вигляд Замовника дає підстави вважати, що Замовник перебуває у стані алкогольного сп’яніння та/або під впливом будь-яких наркотичних речовин та/або під впливом медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку та реакцію Замовника. 

5.3.6. Вимагати від Замовника відшкодовувати завданих ним збитків чи нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) завданні Клубу або співробітникам Клубу, якщо не буде доведено, що шкода завдана не з вини Замовника; 

5.3.7. За існування обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) призупиняти надання Послуг та переносити їх на інший час, з призупинення Клубної Картки до дати призупинення існування форс-мажорних обставин. 

5.3.8. Змінювати комплекс Послуг (в тому числі вводити нові типи та категорії Клубних Карт) без погодження з Замовником. 

5.3.9. У разі порушення Виконавцем за наявності його вини п. 5.4.2. цього Договору, Виконавець має право надати Замовнику додаткові Послуги у вигляді додаткових відвідувань Клубу. У такому разі, якщо Замовник не використає такі додаткові послуги або використає їх не у повному обсязі, дія Клубної Картки припиняється і зобов’язання Виконавця за цим Договором вважаються виконаними в повному обсязі. 

5.3.10. в односторонньому порядку вносити зміни в будь-який час на свій розсуд до цього Договору, Правил, вартості Послуг (Прайсу) тощо. Такі зміни набирають чинності з часу розміщення зміненого тексту на інформаційному стенді Клубу та/або на Сайті. Замовник погоджується і визнає, що внесені зміни до Договору, набирають чинності одночасно із оприлюдненням таких змін у спосіб, визначений цим пунктом. 

5.3.11. змінювати діючий розклад групових занять в односторонньому порядку, додавати або видаляти заняття з оповіщенням про це шляхом вивішування нових розкладів на інформаційних стендах та/або на Сайті; 

5.3.12. здійснювати відео та аудіо нагляд у приміщеннях Клубу та прилеглих територіях, а також відео та аудіо фіксацію усіх дій персоналу Виконавця та відвідувачів Клубу, без окремої згоди останніх (з урахуванням норм моралі та етики). Використовувати результати відео та аудіо фіксації у відповідності до чинного законодавства України (у т.ч. як докази у будь-яких спірних питаннях); 

5.3.13. Виконавець має інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України. 

5.3.14. Виконавець рекомендує замовнику у разі повітряної тривоги, покинути приміщення клубу (на власний розсуд), та перейти в укриття яке знаходиться у  паркінгу приміщення будівлі клубу. 

5.4. Виконавець зобов’язаний: 

5.4.1. Надавати Замовнику сплачені ним Послуги відповідно до категорії обраної ним Клубної Картки. 

5.4.2.  Забезпечити надання Послуг відповідної якості, яка відповідає умовам цього Договору та Правилам. 

5.4.3. Підтримувати функціонування обладнання та інвентарю, а також допоміжних приміщень, призначеного для використання Замовником. 

5.4.4. Подовжити строк дії Клубної Картки у випадках, передбачених цим Договором та Правилами. 

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

6.1. Виконавець не несе відповідальності за досягнення чи недосягнення Замовником спортивних результатів, яких він бажав досягти в результаті відвідування занять в Клубі.  

6.2. Замовник несе матеріальну відповідальність за заподіяну Виконавцю шкоду. У разі заподіяння Виконавцеві збитку останнім складається Акт, який підписується уповноваженими представниками Сторін. У разі відмови Замовника від підписання Акту, Виконавець підписує його в односторонньому порядку з приміткою про відмову Замовника від підпису. Замовник протягом 5 (п’яти) календарних днів на підставі акту зобов’язаний відшкодувати заподіяну шкоду в повному обсязі, в іншому випадку сума збитку в безакцептному порядку вираховується Виконавцем із загальної суми, зазначеної в Договорі, з наступним пропорційним скороченням терміну дії Клубної Картки.  

6.3. Якщо Замовник своєю поведінкою систематично порушує права і законні інтереси інших відвідувачів Клубу або працівників Виконавця, розклад занять або перешкоджає нормальному здійсненню діяльності Клубу, ігнорує законні вимоги працівників Виконавця, порушує приписи лікарів і режим лікування, пов’язаний з обмеженнями у фізичних навантаженнях, а також у разі наявності простроченої заборгованості з оплати послуг, Виконавець має право відмовити Замовнику у допуску в Клуб, у зв’язку з чим цей договір може бути розірваний в односторонньому порядку за ініціативою Виконавця, без повернення Замовнику сплачених коштів.  

6.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Замовник має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров’я. Замовник самостійно визначає можливість за станом здоров’я користуватися Послугами. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, пов’язану з погіршенням здоров’я Замовника, якщо воно погіршилося в результаті захворювання, травми або іншого розладу здоров’я спричиненого відвідуванням Клубу. 

6.5  Виконавець не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки для здоров’я та  життя  замовника під час повітряної тривоги, якщо замовник не скористається рекомендацією покинути приміщення клубу, та перейти в укриття яке знаходиться у  паркінгу приміщення будівлі клубу. 

6.6. Виконавець не несе відповідальності за технічні незручності спричинені проведенням сезонних, профілактичних  або аварійних робіт комунальними службами. Виконавець не несе відповідальність за дії третіх осіб, які не є його працівниками. 

6.7. За прострочення сплати будь-яких платежів передбачених цим договором, Замовник сплачує на користь Виконавця пеню у вигляді подвійної облікової ставки НБУ від ціни Договору, за кожен день прострочення виконання зобов’язання.  

6.8. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням, або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України. 

6.9. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України. 

 

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Вартість послуг за цим Договором визначається Прайсом, що відповідає категорії обраної Замовником Клубної карти, який розміщено на інформаційному стенді Клубу та/або на Сайті та/або на іншому видному місці. 

7.2. Замовник сплачує вартість Послуг у національній валюті України гривні.  

7.3. Замовник погоджується з тим, що у разі, якщо після укладення цього Договору або/та після активації придбаної Клубної карти Замовник відмовиться від Договору та/або від отримання Послуг в односторонньому порядку або якщо розірвання Договору відбудеться Виконавцем через порушення Замовником Правил,  кошти, сплачені Замовником  у відповідності до умов цього Договору, поверненню не підлягають і зараховуються як оплата вартості активації Клубної картки.  

7.4. У випадку сплати Замовником частини вартості Клубної Картки (завдатку), несплачений залишок від суми повинен бути сплачений протягом терміну, погодженому Сторонами. У разі прострочення   Замовником погодженого терміну  Виконавець має право припинити дію Договору в односторонньому порядку. При цьому сплачена Замовником сума поверненню не підлягає. 

 

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони домовились, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних дій, проведення антитерористичної операції, масових заворушень, значних валютних коливань, пандемії, карантину та інших обставини, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань, ситуацій, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов’язання за Договором; дії власників приміщення, де розташований Клуб, у тому числі дії, які призвели до втрати Виконавцем права щодо розміщення Клубу; ремонтно-профілактичні роботи в приміщенні, де розташований Клуб, проведення яких не було заплановано Виконавцем; пожеж, повеней, іншого стихійного лиха, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 20 днів, кожна із Сторін має право на розірвання даного Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше як за 10 днів до розірвання. 

8.2. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за Послуги, які були надані до настання форс-мажорних обставин. 

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

9.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством. При цьому зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг Замовникові виникають з моменту активації Клубної Картки, та діють до останнього дня строку дії Клубної Картки.  

9.2.  Активація Клубної Карти відбувається у відповідності до умов цього Договору та Правил. 

9.3.  Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті та/або на інформаційному стенді Клубу. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору,  такий Замовник має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору. 

9.4.   Цей Договір може бути розірваний шляхом односторонньої відмови від нього. У випадку односторонньої відмови від цього Договору Замовником, грошові кошти, сплачені ним за Договором, поверненню не підлягають. 

 

 1.  ІНШІ УМОВИ

10.1.    Якщо Замовник не відвідує Клуб, не використовує свою Клубну Карту або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та/або в наслідок будь-яких інших причин, строк дії Клубної Карти не змінюється, грошові кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не зазначено в цьому Договорі. 

10.2.   У разі виникнення випадків, передбачених п. 10.1. цього Договору, Замовник може скористатися послугою призупинення дії Клубної Картки у порядку, передбаченому Правилами. 

10.3.    Клієнт погоджується  тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються в заяві-приєднанні, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Клієнта , щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання з метою повідомлення Клієнта про всі зміни які можуть відбуватися в роботі Клубу. 

10.4.   Перебування дітей на території Клубу регламентується Правилами. Замовник зобов’язується забезпечити неухильне дотримання дитиною Правил перебування дітей на території Клубу і несе особисту відповідальність за будь-які негативні наслідки, які можуть мати місце під час перебування дитини на території Клубу. 

10.5.   Підписанням цього Договору Замовник підтверджує, що він свідомо погоджується на всі умови Договору; ознайомлений з Прайсом Виконавця та Правилами; стан здоров’я Замовника та/або стан здоров’я дитини дозволяє йому та/або його дитині користуватися Послугами Виконавця у відповідності до цього Договору; Замовник та/або його дитина не мають протипоказань щодо занять спортом та фізичними навантаженнями. 

                                                                                                         

Цей Договір пропонується Виконавцем – Фізичною особою-підприємцем _Криклива Марія Сергіївна  ідентифікаційний номер 3716009241,

або Договір пропонується Виконавцем – Фізичною особою-підприємцем _ Федоренко Мар’яна Сергіївна ідентифікаційний номер  3435905226

 

Додаток №2 до публічного договору  про надання фізкультурно-спортивних послуг від 07 вересня 2023 року 

 

ПРАВИЛА КЛУБУ 

 

 1. Вступ 
 1. 1 Правила клубу розроблені відповідно до Законодавства України та регулюють відносини між Клієнтом Клубу та Клубом.   
 1. 2 Мета Правил клубу – встановлення чітких, довірливих відносин між Клубом і Клієнтами Клубу. 
 1. 3 Правила клубу є невід’ємним Додатком до Договору на надання фізкультурно-спортивних послуг (далі – «Договір»), що укладаються з фізичними та юридичними особами, а також – групами осіб (далі – «Клієнти Клубу»). Осіб, які відвідують Клуб в якості Гостей Клієнтів Клубу, зобов’язані дотримуватися цих Правил в період перебування в Клубі. Відповідальність за дотримання Правил клубу Гостями несе Клієнт Клубу, який запросив Гостя. Учасники корпоративного Договору (договір з юридичною особою) мають статус Клієнта Клубу.   
 1. 4 Клієнти Клубу усвідомлюють та приймають той факт, що з розвитком мережі фітнес клубів «DOG», дані Правила можуть підлягати коригуванню та змінам. Клуб має право без узгодження з Клієнтом включати нові типи, види і категорії карт, розширювати, змінювати і удосконалювати комплекс послуг, які надаються за Клубними Картками, уточнювати і змінювати назву карт, встановлювати інші види відвідування Клубу.  

2. Термінологія Правил 

2.1. «Клубна Карта» – види (умови) членства в Клубі, що відрізняються за вартістю, переліком наданих Клубом Комплексу послуг, що входять у вартість даного виду членства та порядку їх надання Клубом. Визначаються відповідно до Положення про види Клубних Карт і Прейскурантом цін Клубу на Клубні Карти, чинним на момент укладення Договору.   

2.2. «Період дії Клубної Карти» – термін дії Клубної Карти (термін відвідування Клубу Членом Клубу) – обчислюється від дати активації Клубної Карти і протягом періоду часу встановленого Договором.   

2.3. «Призупинення Клубної Карти» – можливість за період дії Договору, призупинити термін дії Клубної Карти на певний період часу, згідно з умовами Клубної Карти.   

2.4. «Комплекс послуг» – послуги, включені у вартість Клубної Карти.   

2.5. «Додаткові послуги» – послуги, не включені у вартість Клубної Карти і що надаються на території Клубу за окрему плату відповідно до чинного Прейскуранта цін на додаткові послуги Клубу.   

2.6. «Кліп-карта» – певна кількість додаткових послуг, що купується Клієнтом Клубу одноразово. Вартість кліп-карт (и) знаходиться в прямій залежності від кількості додаткових послуг, що входять в неї і визначається Прейскурантом цін на додаткові послуги Клубу.   

2.7. «Режим роботи Клубу» – дні та години, у які Клуб відкритий для відвідування Клієнтами Клубу. 

2.8. «Групові заняття» – заняття, що проводяться інструкторами Клубу для Клієнтів Клубу, тривалістю від 30 до 90 хвилин в залежності від формату заняття. Регламентується розкладом Клубу.   

2.9. «Персональне тренування» (ПТ) – заняття з персональним тренером за індивідуальною програмою протягом 60 хв. Проводиться після повної оплати, згідно Прейскуранта цін Клубу.   

2.10. «Спліт-тренування» – заняття з персональним тренером двох Клієнтів Клубу за індивідуальною програмою протягом 60 хв. Проводиться після повної оплати, згідно Прейскуранта цін Клубу.   

2.11. «Авторська Студія» – заняття, призначене для поглибленого вивчення обраної програми. Відрізняється від групового заняття форматом проведення, який включає етапи детального роз’яснення, а також відпрацювання окремих технік/елементів. Тривалість від 30 до 90 хвилин. Проводиться за додаткову плату.   

2.12. «Вступний інструктаж» – оглядово-практичне заняття з інструктором, метою якого є адаптація Клієнта Клубу до програм і обладнанню Клубу, знайомство з технікою безпеки виконання вправ, отримання необхідних початкових знань і навичок.   

2.13. «Технічні перерви» – перерви в роботі Клубу в цілому, сауни, солярію і приміщень для проведення прибирання, санітарної обробки і технічного обслуговування за нормами експлуатації.   

2.14. «Гість Клубу» – фізична особа, яка не є Клієнтом Клубу, а відвідує Клуб на умовах наданої послуги Клієнтом Клубу «Гостьовий візит» 

2.15. «Спеціаліст» – фахівець, який надає послугу, та перебуває у трудових або цивільно-правових відносинах з Клубом.   

2.16.   «Депозит»- грошові кошти, що вносяться Клієнтом Клубу (за Клієнта Клубу)  в якості попередньої оплати майбутніх послуг, товарів Клубу. Клуб здійснює списання з депозиту в рахунок оплати послуги при фактичному її наданні без додаткового розпорядження Члена Клубу чи іншого платника. Розрахунки за депозитом визнаються вірними за даними внутрішньої системи обліку Клубу. 

 

 1. Положення про види Клубних Карт, періоді їх дії та можливості їх призупинення.

(Перелік послуг, передбачений Клубної Картою) 

3.1.       Види клубних карток   

3.1.1. Клубна Картка «Black» 

3.1.2. Клубна Картка «Grey»  

3.1.3.       Клубна Картка «Grand» 

3.1.4.       Клубна Картка «Grand SPA» 

3.2.       Період дії клубних карток   

3.2.1.       Клубна Картка «Black» на 1 рік (365 днів)

3.2.2.       Клубна Картка «Grey» на  1 рік (365 днів)

3.2.3.       Клубна Картка «Black» на 6 місяців (182 дні)

3.2.4.       Клубна Картка «Black» на 3 місяці (90 днів)

3.2.5.       Клубна Картка «Black» на 1 місяць (30 днів)

3.2.6.       Клубна Картка «Grey» на 6 місяців (182 дні)

3.2.7.       Клубна Картка «Grand» на 12 місяців (365 днів)

3.2.8        Клубна Картка «Grand» на 6 місяців (182 дні)

3.2.9.       Клубна Картка «Grand SPA» на 12 місяців (365 днів)

3.2.10.     Клубна Картка «Grand SPA» на 6 місяців (180 днів)

3.2.11.     Клубна Картка «Grand SPA» на 3 місяці (90 днів)

3.2.12.     Клубна Картка «Grand SPA» на 1 місяці (30 днів)

3.2.13.     Клубна Картка «Grand SPA Mor» на 12 місяців (365 днів)

3.3.       Типи клубних карток   

3.3.1.  «Grand SPA Mor», «Grey», Ранок. Відвідування клубу пн.-пт. з 07:00 до 17:00;   

СБ – з 09:00 до 17:00.  нд- з 09:00 до 15:00 

3.3.2.  «Black» , «Grand», «Grand SPA» Повний день. Відвідування клубу пн.-пт. з 07:00 до 22:00,   

сб – з 09:00 до 21:00.  нд- з 09:00 до 15:00 

3.4.       Умови можливості призупинення клубних карток 

3.4.1.           Клубна Картка «Black», з можливістю призупинення на 60 днів.   

3.4.2.           Клубна Картка «Grey», з можливістю призупинення на 60 днів.   

3.4.3.           Клубна Картка «Black» 6 міс. з можливістю призупинення на 30 днів.  

3.4.4.           Клубна Картка «Black» 3 міс. з можливістю призупинення на 15 днів. 

3.4.5.           Клубна Картка «Grey» 6 міс. з можливістю призупинення на 30 днів. 

3.4.6.           Клубна Картка «Grand»12 міс. з можливостю призупинення на 90 днів. 

3.4.7.          Клубна Картка «Grand»6 міс. з можливостю призупинення на 45 днів. 

3.4.8.           Клубна Картка «Grand SPA» 12 міс. з можливостю призупинення на 90 днів. 

3.4.8.           Клубна Картка «Grand SPA» 6 міс. з можливостю призупинення на 45 днів. 

3.4.8.           Клубна Картка «Grand SPA» 3 міс. з можливостю призупинення на 15 днів. 

3.4.9.           Клубна Картка «Grand SPA Mor» 12 міс. з можливостю призупинення на 90 днів. 

 1. Комплекс послуг. Додаткові послуги. Кліп-карта (и).

4.1. Комплекс послуг:  

4.1.1.       Комплекс послуг, що входить до Клубної Картки «Grand» 365 днів:   

 • Відвідування клубу: пн.-пт. з 07:00 до 22:00, сб.. – з 09:00 до 21:00.  нд- з 09:00 до 15:00 
 • Фітнес консультація. 
 • Відвідування тренажерного залу.  
 • Зал групових програм (необмежена кількість відвідувань за розкладом).  
 • Відвідування зони CrossFit. 
 • Відвідування зони єдиноборств.   
 • Дитяча кімната ( без обмежень по часу) . 
 • 1 банний рушник. 
 • 1 маленький рушник. 
 • 5 гостьових візитів. 
 • 10% знижки на додаткові послуги клубу. 
 • Послуги фітнес бару(додаткова оплата). 
 • Послуги спа зони (додаткова оплата). 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування єдиноборства/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування кросфіт/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування тренажерна зала/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Масаж шийно-коміркової зони (1 масаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Бонусні тренування на продовження картки не діють. 

4.1.2.       Комплекс послуг, що входить до Клубної Картки «Grand» 180 днів:   

 • Відвідування клубу: пн.-пт. з 07:00 до 22:00, сб. – з 09:00 до 21:00.  нд- з 09:00 до 15:00 
 • Фітнес консультація. 
 • Відвідування тренажерного залу.  
 • Зал групових програм (необмежена кількість відвідувань за розкладом).  
 • Відвідування зони CrossFit. 
 • Відвідування зони єдиноборств.    
 • Дитяча кімната ( без обмежень по часу) . 
 • 1 банний рушник. 
 • 1 маленький рушник. 
 • 5 гостьових візитів. 
 • 10% знижки на додаткові послуги клубу. 
 • Послуги фітнес бару(додаткова оплата). 
 • Послуги спа зони (додаткова оплата). 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування єдиноборства/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування кросфіт/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування тренажерна зала/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Масаж шийно-коміркової зони (1 масаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Бонусні тренування на продовження картки не діє. 

4.1.3.       Комплекс послуг, що входить до Клубної Картки «Grand SPA» 365 днів:   

 • Відвідування клубу: пн.-пт. з 07:00 до 22:00, сб. – з 09:00 до 21:00.  нд- з 09:00 до 15:00 
 • Фітнес консультація. 
 • Відвідування тренажерного залу.  
 • Зал групових програм (необмежена кількість відвідувань за розкладом).  
 • Відвідування зони CrossFit. 
 • Відвідування зони єдиноборств. 
 • Відвідування спа зони(фінська сауна, хамам, інфрачервона сауна), додаткові послуги такі як: медична гідромасажна ванна, душ шарко, процедура  масажу в хамамі, фітобар та масажі сплачуються додатково згідно прейскуранту.    
 • Дитяча кімната ( без обмежень по часу) . 
 • 1 банний рушник. 
 • 1 маленький рушник. 
 • Одноразові капці. 
 • 5 гостьових візитів. 
 • 10% знижки на додаткові послуги клубу. 
 • Послуги фітнес бару(додаткова оплата). 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування єдиноборства/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування кросфіт/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування тренажерна зала/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Масаж шийно-коміркової зони (1 масаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Бонусні тренування на продовження картки не діють. 

4.1.4.       Комплекс послуг, що входить до Клубної Картки «Grand SPA» 180 днів:   

 • Відвідування клубу: пн.-пт. з 07:00 до 22:00, сб.- з 09:00 до 21:00.  нд- з 09:00 до 15:00 
 • Фітнес консультація. 
 • Відвідування тренажерного залу.  
 • Зал групових програм (необмежена кількість відвідувань за розкладом).  
 • Відвідування зони CrossFit. 
 • Відвідування зони єдиноборств. 
 • Відвідування спа зони(фінська сауна, хамам, інфрачервона сауна), додаткові послуги такі як: медична гідромасажна ванна, душ шарко, процедура  масажу в хамамі, фітобар та масажі сплачуються додатково згідно прейскуранту.    
 • Відвідування спа зони.   
 • Дитяча кімната ( без обмежень по часу) . 
 • 1 банний рушник. 
 • 1 маленький рушник. 
 • Одноразові капці. 
 • 5 гостьових візитів. 
 • 10% знижки на додаткові послуги клубу. 
 • Послуги фітнес бару(додаткова оплата). 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування єдиноборства/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування кросфіт/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування тренажерна зала/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Масаж шийно-коміркової зони (1 масаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Бонусні тренування на продовження картки не діють. 

4.1.5.       Комплекс послуг, що входить до Клубної Картки «Grand SPA» 90 днів:   

 • Відвідування клубу: пн.-пт. з 07:00 до 22:00, сб.- з 09:00 до 21:00.  нд- з 09:00 до 15:00 
 • Фітнес консультація. 
 • Відвідування тренажерного залу.  
 • Зал групових програм (необмежена кількість відвідувань за розкладом).  
 • Відвідування зони CrossFit. 
 • Відвідування зони єдиноборств. 
 • Відвідування спа зони(фінська сауна, хамам, інфрачервона сауна), додаткові послуги такі як: медична гідромасажна ванна, душ шарко, процедура  масажу в хамамі, фітобар та масажі сплачуються додатково згідно прейскуранту.    
 • Відвідування спа зони.   
 • Дитяча кімната ( без обмежень по часу) . 
 • 1 банний рушник. 
 • 1 маленький рушник. 
 • Одноразові капці. 
 • 3 гостьових візитів. 
 • 10% знижки на додаткові послуги клубу. 
 • Послуги фітнес бару(додаткова оплата). 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування єдиноборства/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування кросфіт/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування тренажерна зала/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Масаж шийно-коміркової зони (1 масаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Бонусні тренування на продовження картки не діють. 

4.1.6.       Комплекс послуг, що входить до Клубної Картки «Grand SPA» 30 днів:   

 • Відвідування клубу: пн.-пт. з 07:00 до 22:00, сб.- з 09:00 до 21:00.  нд- з 09:00 до 15:00 
 • Фітнес консультація. 
 • Відвідування тренажерного залу.  
 • Зал групових програм (необмежена кількість відвідувань за розкладом).  
 • Відвідування зони CrossFit. 
 • Відвідування зони єдиноборств. 
 • Відвідування спа зони(фінська сауна, хамам, інфрачервона сауна), додаткові послуги такі як: медична гідромасажна ванна, душ шарко, процедура масажу в хамамі, фітобар та масажі сплачуються додатково згідно прейскуранту.    
 • Відвідування спа зони.   
 • Дитяча кімната ( без обмежень по часу) . 
 • 1 банний рушник. 
 • 1 маленький рушник. 
 • Одноразові капці. 
 • 1 гостьовий візит. 
 • 10% знижки на додаткові послуги клубу. 
 • Послуги фітнес бару(додаткова оплата). 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування єдиноборства/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування кросфіт/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування тренажерна зала/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Масаж шийно-коміркової зони (1 масаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Бонусні тренування на продовження картки не діють. 

4.1.7.       Комплекс послуг, що входить до Клубної Картки «Grand SPA Mor» 365 днів:   

 • Відвідування клубу: пн.-пт. з 07:00 до 17:00, сб.- з 09:00 до 17:00.  нд- з 09:00 до 15:00 
 • Фітнес консультація. 
 • Відвідування тренажерного залу.  
 • Зал групових програм (необмежена кількість відвідувань за розкладом).  
 • Відвідування зони CrossFit. 
 • Відвідування зони єдиноборств. 
 • Відвідування спа зони(фінська сауна, хамам, інфрачервона сауна), додаткові послуги такі як: медична гідромасажна ванна, душ шарко, процедура  масажу в хамамі, фітобар та масажі сплачуються додатково згідно прейскуранту.    
 • Відвідування спа зони.   
 • Дитяча кімната ( без обмежень по часу) . 
 • 1 банний рушник. 
 • 1 маленький рушник. 
 • Одноразові капці. 
 • 5 гостьовий візитів. 
 • 10% знижки на додаткові послуги клубу. 
 • Послуги фітнес бару(додаткова оплата). 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування єдиноборства/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування кросфіт/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування тренажерна зала/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Масаж шийно-коміркової зони (1 масаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Бонусні тренування на продовження картки не діють. 
 •  

4.1.8.      Комплекс послуг, що входить до Клубної Картки «Black» 365 днів:   

 • Відвідування клубу: пн.-пт. з 07:00 до 22:00, сб. – з 09:00 до 21:00.  нд- з 09:00 до 15:00 
 • Фітнес консультація. 
 • Відвідування тренажерного залу.  
 • Зал групових програм (необмежена кількість відвідувань за розкладом).  
 • Відвідування зони CrossFit. 
 • Відвідування зони єдиноборств. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування єдиноборства/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування кросфіт/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування тренажерна зала/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Масаж шийно-коміркової зони (1 масаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Дитяча кімната ( 1 година). 
 • Послуги спа зони (додаткова оплата). 
 • Послуги фітнес бару(додаткова оплата). 
 • Бонусні тренування на продовження картки не діють. 

4.1.9.      Комплекс послуг, що входить до Клубної Картки «Grey» 365 днів:   

 • Відвідування клубу: пн.-пт. з 07:00 до 17:00, сб., – з 09:00 до 17:00.  нд- з 09:00 до 15:00 
 • Після 17:00 перебування у клубі додатково сплачується за кожні 30 хвилин згідно прейскуранту. 
 • Фітнес консультація. 
 • Відвідування тренажерного залу.  
 • Зал групових програм (необмежена кількість відвідувань за розкладом).  
 • Відвідування зони CrossFit. 
 • Відвідування зони єдиноборств. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування єдиноборства/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування кросфіт/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування тренажерна зала/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Масаж шийно-коміркової зони (1 масаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Дитяча кімната ( 1 година). 
 • Послуги спа зони (додаткова оплата). 
 • Послуги фітнес бару(додаткова оплата). 
 • Бонусні тренування на продовження картки не діють. 

4.1.10.      Комплекс послуг, що входить до Клубної Картки «Black» 182 днів:   

 • Відвідування клубу: пн.-пт. з 07:00 до 22:00, сб.,- з 09:00 до 21:00.  нд- з 09:00 до 15:00 
 • Фітнес консультація. 
 • Відвідування тренажерного залу.  
 • Зал групових програм (необмежена кількість відвідувань за розкладом).  
 • Відвідування зони CrossFit. 
 • Відвідування зони єдиноборств. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування єдиноборства/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування кросфіт/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування тренажерна зала/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Масаж шийно-коміркової зони (1 масаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Дитяча кімната ( 1 година). 
 • Послуги спа зони (додаткова оплата). 
 • Послуги фітнес бару(додаткова оплата). 
 • Бонусні тренування на продовження картки не діють. 

4.1.11.        Комплекс послуг, що входить до Клубної Картки «Grey» 182 днів:   

 • Відвідування клубу: пн.-пт. з 07:00 до 17:00, сб.,- з 09:00 до 17:00.  нд- з 09:00 до 15:00 
 • Після 17:00 перебування у клубі додатково сплачується за кожні 30 хвилин згідно прейскуранту. 
 • Фітнес консультація. 
 • Відвідування тренажерного залу.  
 • Зал групових програм (необмежена кількість відвідувань за розкладом).  
 • Відвідування зони CrossFit 
 • Відвідування зони єдиноборств. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування єдиноборства/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування кросфіт/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування тренажерна зала/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Масаж шийно-коміркової зони (1 масаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Дитяча кімната ( 1 година). 
 • Послуги спа зони (додаткова оплата). 
 • Послуги фітнес бару(додаткова оплата). 
 • Бонусні тренування на продовження картки не діють. 

4.1.12.        Комплекс послуг, що входить до Клубної Картки «Black 3»:   

 • Відвідування Клубу: пн.-пт. з 07:00 до 22:00, сб.,- з 09:00 до 21:00.  нд- з 09:00 до 15:00 
 • Фітнес консультація. 
 • Відвідування тренажерного залу.  
 • Зал групових програм (необмежена кількість відвідувань за розкладом).  
 • Відвідування зони CrossFit. 
 • Відвідування зони єдиноборств. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування єдиноборства/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування кросфіт/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування тренажерна зала/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Масаж шийно- коміркової зони (1 масаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Дитяча кімната ( 1 година). 
 • Послуги фітнес бару(додаткова оплата). 
 • Послуги спа зони (додаткова оплата). 
 • Бонусні тренування на продовження картки не діють. 

4.1.13.        Комплекс послуг, що входить до Клубної Картки «Black 1»:   

 • Відвідування Клубу: пн.-пт. з 07:00 до 22:00, сб., – з 09:00 до 21:00.  нд- з 09:00 до 15:00 
 • Фітнес консультація. 
 • Відвідування тренажерного залу.  
 • Зал групових програм (необмежена кількість відвідувань за розкладом).  
 • Відвідування зони CrossFit. 
 • Відвідування зони єдиноборств. 
 • Індивідуальне заняття з тренером (1 тренування на вибір-єдиноборства, тренажерна зала, кросфіт/ інструктаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Масаж шийно- коміркової зони (1 масаж), термін дії 14 днів, з моменту активації клубної картки. 
 • Дитяча кімната ( 1 година). 
 • Послуги фітнес бару(додаткова оплата). 
 • Послуги спа зони (додаткова оплата). 
 • Бонусне тренування та массаж на продовження картки не діє. 

4.1.13       Додаткові послуги та Кліп-карта (и).   

 • Кліп карта на 5 тренувань – термін дії з моменту підписання (активації клубної картки) – 30 днів.   
 • Кліп карта на 10 тренувань – термін дії з моменту підписання (активації клубної картки) – 45 днів. 
 • Кліп карта на 5 сеансів масажу – термін дії з моменту підписання (активації клубної картки) – 30 днів.   
 • Кліп карта на 10 сеансів масажу – термін дії з моменту підписання (активації клубної картки) – 45 днів 
 • Кліп карти оформлюються тільки на одного спеціаліста (тренер, масажиста). 

Умови надання та перелік додаткових послуг і кліп-карт, уточнюйте на рецепції Клубу. 

 1. Режим роботи Клубу.

5.1. Клуб відкритий для відвідування з 7:00 до 22:00 (понеділок – п’ятниця); з 09:00 до 21:00 (субота); з 09:00 до 15:00 (неділя). 25 грудня, 1 січня та 5 травня вихідний. Штраф за затримку виходу з клубу більше 5 хвилин – 300 грн. 

5.2. Режим роботи залу групових програм визначається розкладом на стенді та/або рецепції Клубу.   

5.3. Режим роботи чергового інструктора тренажерного залу з 07:00 до 21:45 (понеділок – п’ятниця) з 09:00 до 20:45 (субота) з 09:00-14:45 (неділя).   

5.4. Кількість технічних перерв у роботі Клубу та/або окремих його залів, приміщень, а також їх тривалість визначається відповідно до санітарних правил і норм України, а також нормами технічної експлуатації.   

5.5. Адміністратор Клубу має право в 21:30 (понеділок-п’ятниця)  в 20:30 (субота) та в 14:30 (неділя)  зупинити роботу музичної техніки.   

5.6. Клієнти Клубу в 21:45 (понеділок-п’ятниця)  в 20:45 (субота) та 14:45 (неділя) повинні покинути приміщення клубу, призначені для занять, для завершення роботи Клубу. 

 1. Умови оплати. Реєстрація Клієнта Клубу. Умови призупинення Клубних карт

6.1. Реєстрація Клієнта Клубу та активація Клубної Карти.   

6.1.1. Укладення Договору проводиться тільки на підставі документа, що посвідчує особу, так як Членство в Клубі є персональним.   

6.1.2. Після укладення Договору Клієнти Клубу зобов’язані пройти відповідну процедуру реєстрації в Клубі: оформлення Клубної Карти, фотографування.   

6.1.3. Клубна Карта є пропуском на територію Клубу. Відвідування Клубу можливо тільки при пред’явленні Клубної Карти або QR коду ! Вона пред’являється адміністратору на рецепції. Клубна Карта не підлягає передачі третім особам. При втраті або поломці, Клубна Карта повинна бути відновлена Клієнтом за додаткову плату, відповідно до чинного прейскуранта цін Клубу.   

6.1.4. Активація Клубної Карти здійснюється:  

 – Клубна карта період дії 365 днів здійснюється з першого відвідування Клубу протягом 60 днів з дати підписання Договору або автоматично на 61 день.  

 –  Клубна карта період дії 182 днів здійснюється з першого відвідування Клубу протягом 30 днів з дати підписання Договору або автоматично на 31 день.  

–  Клубна карта період дії 90 днів здійснюється з першого відвідування Клубу протягом 15 днів з дати підписання Договору або автоматично на 16 день.  

–  Клубна карта період дії 30 днів здійснюється з першого відвідування Клубу протягом 5 днів з дати підписання Договору або автоматично на 6 день. 

 1. Умови призупинення Клубної Карти.  

6.2.1. Умови призупинення Членства можливо на добровільній основі, тільки в тому випадку, якщо призупинення передбачено видом Клубної Карти.   

6.2.2. Призупинення Клубної Карти оформляється на підставі письмової заяви, або шляхом здійснення телефонного дзвінка до клубу.   

6.2.3. Призупинення оформляється день в день.   

6.2.4. Мінімальний термін призупинення – 1 день. Загальне число днів і періодів призупинення визначається видом Клубної Карти і терміном її дії. 

 1. Права та обов’язки Клієнта Клубу.

7.1. Клієнт Клубу має право:   

7.1.1. Отримувати необхідну і достовірну інформацію про роботу Клубу та послуги, що надаються.   

7.1.2. Вимагати надання якісних послуг.   

7.1.3. Направляти Клубу свої думки, пропозиції та рекомендації по кожному виду Послуг.   

7.1.4. Користуватися можливістю призупинення Клубної Карти в тому випадку, якщо така можливість передбачена видом Клубної Карти.   

7.1.5. У виняткових випадках змінити вид Клубної Картки шляхом доплати, згідно прейскуранта, один раз протягом терміну Договору на залишок його дії.   

7.1.6. Клієнт Клубу має право одноразово протягом строку Договору на залишок його дії переоформити Клубну Карту на іншу людину старше 15 років, який не є і не був раніше клієнтом клубу «DOG», на підставі письмової заяви з оплатою, згідно затвердженого прейскуранту цін Клубу. Для процедури переоформлення потрібна обов’язкова присутність Клієнта клубу і людини, на якого здійснюється переоформлення Договору, а також їх оригінали паспортів і Договору. Процедура переоформлення здійснюється менеджером Клубу у встановлений час роботи відділу продажів Клубу.   

 

     7.2. Клієнт Клубу зобов’язаний:   

 

7.2.1. Перед початком відвідування Клубу, Клієнт Клубу зобов’язаний пройти відповідну процедуру реєстрації, заповнення анкетних даних і фотографування. При відвідуванні Клубу пред’являти на рецепції і службі внутрішнього контролю індивідуальну Карту Клубу або QR код. 

7.2.2. Клієнти Клубу зобов’язані дотримуватися і підтримувати громадський порядок і загальноприйняті норми поведінки, поводитися шанобливо по відношенню до інших відвідувачів, обслуговуючому персоналу, не допускати дій, що створюють небезпеку для оточуючих. Заборонено турбувати інших відвідувачів Клубу, порушувати чистоту і порядок, використовувати у своїй промові нецензурні вирази, лайку.   

7.2.3. Якщо умисні або ненавмисні дії Клієнта Клубу створюють загрозу для його власного життя (здоров’я) або для життя (здоров’я) оточуючих, а також, якщо вище вказані дії суперечать загальноприйнятим нормам моралі та етики, співробітники Клубу має право застосувати заходи до зазначених осіб у вигляді відсторонення від тренувань (перебування в Клубі), позбавлення Клубної карти, виведення за межі Клубу або виклику співробітників правоохоронних органів.   

7.2.4. Вживати та/або поширювати в Клубі алкогольні напої, медикаменти, наркотичні засоби, а також палити на території Клубу суворо ЗАБОРОНЕНО. Клуб залишає за собою право припинити порушення на розсуд адміністрації Клубу.   

7.2.5. Відвідувати Клуб за наявності залишкових явищ алкогольного сп’яніння (похмільний синдром) ЗАБОРОНЕНО. При підозрі на наявність у Клієнта ознак алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, а також залишкових явищ алкогольного сп’яніння (похмільний синдром), співробітники Клубу мають право застосувати заходи до зазначених осіб у вигляді відмови в доступі до Клубу, відсторонення від тренувань і виведення за межі Клубу або виклику співробітників правоохоронних органів.   

7.2.6. Перебувати на території Клубу зі зброєю ЗАБОРОНЕНО. Забороняється приносити в Клуб легкозаймисті, вибухові речовини і боєприпаси.  

7.2.7.  Забороняється вхід до клубу з тваринами. 

7.2.8. У приміщеннях Клубу необхідно використовувати змінне взуття, для проходу до роздягальні, у вуличному взутті використовувати надані Клубом бахіли.   

7.2.9. При відвідуванні занять у залах групових програм, студіях єдиноборств, кроссфіту , необхідно переодягатися у спортивний одяг і закрите спортивне взуття (без залишків піску і бруду на протекторі підошви).   

7.2.10. Під час занять верхня частина тіла обов’язково повинна бути закрита.   

7.2.11. При укладанні Договору про надання спортивно-фізкультурних послуг, Клієнт Клубу підтверджує, що ні він, ні його неповнолітні (малолітні) діти, які відвідують Клуб разом з ним, не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом і повністю приймають на себе відповідальність за стан свого здоров’я і стан здоров’я своїх неповнолітніх (малолітніх) дітей.   

7.2.12. Клієнт Клубу зобов’язаний самостійно і відповідально контролювати своє власне здоров’я. При наявності гострих інфекційних та/або шкірних захворювань, а також при загостренні хронічних захворювань, слід утриматися від відвідування Клубу.   

7.2.13. При наявності ознак гострого або хронічного, інфекційного та/або шкірного захворювань у Клієнтів Клубу, відвідування Клубу забороняється. При недотриманні даного правила, Клуб залишає за собою право тимчасово усунути Клієнта Клубу від відвідування Клубу до повного одужання і зажадати довідку від лікаря-спеціаліста.   

7.2.14. Для зберігання особистих речей необхідно використовувати спеціально обладнані шафи в роздягальнях, а для зберігання цінних речей – спеціально обладнані комірки, розташовані в зоні рецепції, на час знаходження в Клубі. Усім відвідувачам рекомендується уважно ставиться до особистих речей, не залишати їх без нагляду, не довіряти їх іншим особам. За загублені та/або залишені без нагляду речі Клуб відповідальності не несе. Після закінчення тренування шафа в роздягальні Клієнтом звільняється.   

7.2.15. Всі знайдені на території Клубу речі зберігаються протягом 14 (чотирнадцяти) днів. Інформацію про забуті речі можна отримати у адміністратора рецепції.   

7.2.16. Йдучи з Клубу, Клієнт повинен здавати адміністратору рецепції ключ від шафи в роздягальні, а також будь-які інші предмети, орендовані ним на час даного відвідування Клубу. У разі втрати (поломки) Клубної Карти, ключа або замка від шафи, майна Клубу, Член Клубу зобов’язаний відшкодувати вартість втраченого (зламаного), відповідно до діючого прейскуранта цін Клубу.   

7.2.17. В цілях безпеки Клієнта Клубу, в Клубі здійснюється відеоспостереження. Підписуючи цей Додаток Клієнт Клубу підтверджує свою згоду на відеоспостереження в Клубі та надає свою згоду на ведення запису відеоспостереження.   

7.2.18. Кіно-, відео-та фотозйомка в Клубі без спеціальної домовленості з адміністрацією ЗАБОРОНЕНО.   

7.2.19. Не дозволяється самостійно вмикати і вимикати звукову, теле-, відеотехніку, комп’ютерну техніку Клубу, використовувати розетки для підключення електронних пристроїв, регулювати будь-яке інженерно-технічне обладнання.   

7.2.20. ЗАБОРОНЕНО програвання власних музичних дисків Клієнта Клубу на музичному обладнанні Клубу.   

7.2.21. ЗАБОРОНЕНО входити на територію службових та інших технічних приміщень без спеціального на те дозволу персоналу Клубу.   

7.2.22. Клієнти Клубу зобов’язані дотримуватися правил особистої гігієни, використовувати рушники при заняттях, не використовувати різкі парфумерні запахи.   

7.2.23. Переодягатися допускається тільки в приміщеннях роздягалень.   

7.2.24. У роздягальнях та спа зоні забороняється сушити і розвішувати білизну і рушники.   

7.2.25. Щоб уникнути заподіяння незручності Клієнтам Клубу, які відвідують душові, а також попередження засмічень каналізаційних мереж, користуватися засобами гоління в душових, строго ЗАБОРОНЕНО.   

7.2.26. Заборонено користуватися маслами, медом, скрабіруючими речовинами в душових і саунах Клубу.   

7.2.27. Забороняється перебувати дітям протилежної статі старше 4 (чотирьох) років у жіночій або чоловічих роздягальнях..   

7.2.28. Забороняється приносити і вживати свої продукти харчування на території Клубу. Клієнт клубу може скористатися фітнес-баром.   

7.2.29. ЗАБОРОНЕНО вживати їжу в місцях, призначених для тренувань, в зоні відпочинку і в роздягальнях.   

7.2.30. Клієнти Клубу можуть користуватися послугами тільки інструкторів Клубу «DOG». Проведення персональних тренувань Клієнтами або гостями Клубу ЗАБОРОНЕНО. При порушенні, адміністрація Клубу залишає за собою право відсторонення від тренування і виключення порушника з числа Клієнтів Клубу.   

7.2.31. Всі додаткові послуги, що надаються після 21:00, повинні бути сплачені наперед.   

7.2.32. ЗАБОРОНЕНО виносити майно Клубу за його межі.   

7.2.33. Дії інтимного характеру в приміщеннях Клубу ЗАБОРОНЕНІ.   

7.2.34. ЗАБОРОНЕНО самовільно розміщувати на території Клубу оголошення, рекламні матеріали, проводити опитування. 

 

8. Права та обов’язки Клубу. 

8.1. Клуб має право:  

8.1.1. При проведенні клубних заходів обмежити зону, призначену для тренувань, про що Клієнти Клубу сповіщаються не менше ніж за 48 (сорок вісім) годин до проведення зазначених заходів, шляхом розміщення інформації на рецепції Клубу.  

8.1.2. При проведенні профілактичних і ремонтних робіт обмежити або припинити доступ відвідувачів в задіяні зони.  

8.1.3. Змінювати режим роботи клубу в цілому або окремих його залах і приміщеннях у зв’язку з проведенням у Клубі спортивних заходів, за умови розміщення інформації на рецепції Клубу не менше ніж за 3 (три) дні до дати початку заходу.  

8.1.4. В односторонньому порядку розірвати Договір, у разі порушення Клієнтом Клубу справжніх Правил або умов Договору, та/або обмежити доступ до Клубу на розсуд адміністрації Клубу.  

8.1.5. Змінювати розклад групових занять в Клубі.  

8.1.6. Змінювати інструкторів групових програм, заявлених у розкладі.  

8.1.7. Змінювати персональних тренерів та тренерів студій у разі їх хвороби, відпустки або звільнення.  

8.1.8. Надавати Комплекс послуг та додаткові послуги із залученням сторонніх фахівців.  

8.1.9. Клуб залишає за собою право відмовити в укладенні Договору особі, щодо якої у Клубу є достатні підстави вважати, що оформлення такого Договору може спричинити за собою зниження рівня безпеки і комфорту на території Клубу, а також обмеження прав, свобод та інтересів Клієнтів Клубу.  

8.1.10. Клуб має право відмовити в допуску в клуб Клієнта Клубу, у якого є заборгованість з оплати додаткових послуг або штрафів.  

8.2. Клуб зобов’язаний:  

8.2.1. Надавати якісний Комплекс послуг та додаткові послуги.  

8.2.2. Вживати своєчасних заходів щодо попередження та регулювання питань, пов’язаних з недостатнім рівнем якості наданих послуг.  

8.2.3. Своєчасно інформувати Клієнта Клубу про зміни в структурі послуг, що надаються за Договором, та умови їх надання.  

8.2.4. Забезпечувати робочий стан спортивного, сантехнічного та іншого обладнання та їх відповідність санітарним правилам і нормам.  

8.2.5. Надавати Клієнту Клубу одну шафу в роздягальні для перевдягання.  

8.2.6. Надати спеціально обладнані осередки для зберігання цінних речей, розташовані в зоні рецепції, на умовах їх надання. 

 

 1. Відповідальність Сторін

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, встановлених Договором та цими Правилами, Клуб і Клієнт Клубу несуть відповідальність відповідно до законодавства України.  

9.2. За технічні незручності, викликані проведенням сезонних, профілактичних або аварійних робіт службами комунального господарства, Клуб відповідальності не несе.  

9.3. Клуб не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров’ю та/або майну Клієнта Клубу в результаті протиправних дій третіх осіб та/або, якщо причиною нанесення шкоди здоров’ю стало грубе порушення правил користування обладнанням, в т.ч. спортивним і/або правил техніки безпеки. Клуб не несе відповідальності за шкоду, пов’язану з погіршенням здоров’я, якщо стан Клієнта погіршився внаслідок гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання.  

9.4. Клієнт Клубу повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров’я і стан здоров’я своїх неповнолітніх (малолітніх) дітей, які відвідують Клуб разом з ним. Клуб не несе відповідальність за шкоду, пов’язану з будь-яким погіршенням здоров’я Члена Клубу, а також травмами, отриманих в результаті будь-яких занять, в тому числі занять в тренажерному залі, залах групових програм і т.д.  

9.5. Клуб не несе відповідальність за збереження особистих та/або цінних речей Клієнта Клубу.  

9.6. Клієнт Клубу несе солідарну відповідальність з запрошеними ним особами (Гостями Клубу) за дотримання цих Правил, а також за заподіяну шкоду майну Клубу, в розмірі суми заподіяної шкоди. У разі неможливості виконання Гостем  своєї частини зобов’язань з відшкодування шкоди, заподіяної майну Клубу, відповідальність за завдану шкоду несе Клієнт Клубу в повному обсязі.  

9.7. Адміністрація Клубу не здійснює контроль і не несе відповідальності за наявність вільних місць для особистого автотранспорту Клієнтів Клубу на стоянці.  

9.8. У разі порушення оплати, Клуб залишає за собою право призупинити дію Договору.  

9.9. Клієнт Клубу не може розірвати Договір, якщо укладання Договору було на пільгових умовах або в період акції.  

9.10.   У разі дострокового розірвання Договору з будь-яких причин, сплачена вартість Послуг поверненню не підлягає і є вартістю активації Клубної карти..  

9.10. У всьому іншому, що не врегульовано Договором та цими Правилами, Клуб та Клієнти Клубу повинні керуватися законодавством України.    

      

 1. Комунікації Клієнтів Клубу та адміністрації Клубу. Контакти для комунікації.

10.1. Клієнти Клубу має право звернутися до адміністрації Клубу, за допомогою письмової заяви. Бланк фірмової заяви знаходиться у менеджера Клубу і заповнюється відповідно до вимог: П.І.Б. Клієнта Клубу, № Клубної Карти, дата заповнення, № контактного телефону і т.д. Адміністрація Клубу зобов’язана розглянути заяву і проінформувати Клієнта Клубу про прийняте рішення протягом 30 робочих днів з моменту надходження заяви.  

 1. Правила користування Комплексом послуг і додатковими послугами. 

11.1. Правила користування Комплексом послуг  

11.1.1. Клуб надає Комплекс послуг Клієнтам Клубу відповідно до виду придбаної Картки. До Комплексу послуг належать послуги, що входять у вартість Клубної Карти і зазначені в Договорі.  

11.1.2. Термін дії Комплексу послуг відповідає типу придбаної Клубної карти. 

11.1.2.  Покупка додаткових послуг проводиться через депозит Члена Клубу, який «Член Клубу» зобов’язується поповнювати в разі наміру придбання додаткових платних послуг Клубу. 

11.1.3   На підтвердження факту поповнення депозиту і списання коштів з депозиту на додаткові платні послуги, Клубу видає клієнту чек з 

зазначенням суми поповнення депозиту і суми списання коштів з депозиту з переліком послуг, за які здійснено списання грошових коштів з депозиту  

11.1.4  Продаж і фактичне надання (проведення) додаткових платних послуг Члену Клубу здійснюється тільки за наявності на його депозиті достатньої  для оплати такої послуги суми грошових коштів. 

11.1.5  Грошові кошти, внесені Клієнтом на  депозит, не підлягають поверненню та використанню ні за яких умов, окрім випадків продовження строку  дії клубної карти протягом 30 днів з моменту закінчення діючого Договору. 

11.1.6     Грошові кошти, внесені гостем на  депозит, не підлягають поверненню ні за яких умов, та будуть списані протягом 30 днів з моменту останнього відвідування. 

                                                     

        12.  Правила користування додатковими/індивідуальними послугами 

12.1. До додаткових/індивідуальних послуг відносяться: персональні тренування, консультації фахівців, комерційні секції/студії і т.п., фітобар, масажні послуги, спа зона та ін. Повний перелік додаткових/індивідуальних послуг знаходиться на рецепції і/або у відділі продажів Клубу. Клуб має право в односторонньому поряду змінювати перелік додаткових\індивідуальних послуг. 

12.2. Попередня оплата є необхідною умовою для надання послуг фахівцем Клубу Клієнту Клубу.  

12.3. Попередній запис на додаткові/індивідуальні послуги клієнт здійснює особисто. Запис фіксується в бланку встановленого зразка на рецепції Клубу.  

12.4. Клієнт Клубу має право відмовитися від надання послуги, попередивши про це Клуб не пізніше, ніж за 6 годин. Повідомити про відмову необхідно свого фахівця або адміністратора Клубу. Якщо Клієнт Клубу повідомить про скасування менш ніж за 6 годин, то Клуб має право стягнути з Клієнта Клубу неустойку у розмірі вартості послуги. У цьому випадку стягнення неустойки проводиться за рахунок отриманої від Клієнта Клубу оплати за надання послуг.  

12.5. Терміни дії послуг:  

– «1 послуга» діє в день здійснення покупки;  

– Кліп-карта на «5 послуг» діє протягом 30 днів з моменту підписання додаткової угоди;  

– Кліп-карта на «10 послуг» діє протягом 45 днів з моменту підписання додаткової угоди.  

12.6. По закінченні терміну дії кліп-карти або строку дії Договору, при умові не продовження Договору, так само як дострокового розірвання Договору або його переоформлення на іншу особу, оплачені послуги анулюються, тобто послуги вважаються наданими.  

12.7. Клуб зобов’язується забезпечити заміну персонального тренера в разі хвороби, відпустки або відсутності з інших поважних причин інструктора. У разі відмови Клієнта Клубу від надання Клубом заміни персонального тренера, в індивідуальному порядку розглядається заява Клієнта про продовження терміну дії кліп-карти, якщо це не суперечить терміну дії Договору 

 

 1. Правила відвідування тренажерного залу. 

13.1. З метою забезпечення безпеки та профілактики травм при заняттях, Клієнту Клубу рекомендується пройти медичне обстеження. Пам’ятайте, що Клієнт Клубу несе персональну відповідальність за своє здоров’я і звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за потенційні травми і/або нещасні випадки на території Клубу. Без дозволу лікаря-спеціаліста на здійснення фізичних навантажень, Клієнт Клубу займається на свій ризик.  

13.2. При першому відвідуванні тренажерного залу, Клієнт Клубу повинен пройти вступний інструктаж.  

13.3. Клієнт Клубу повинен дотримуватися техніки безпеки і правила експлуатації тренажерів.  

13.4. Відвідування тренажерного залу можливо тільки у змінному спеціальному спортивному одязі та взутті (кросівках), призначеної для занять фітнесом. Змінне взуття повинна бути чистим (без піску і бруду на протекторі підошви) і обов’язково закрита. Під час тренувань верхня частина тіла повинна бути закрита і бажано наявність рушника.  

13.5. Щоб уникнути отримання травм, Клієнт Клубу повинен дотримуватися основних принципів побудови тренування, інформацію про які він отримав при проходженні вступного інструктажу. При необхідності Клієнт Клубу може звернутися за допомогою до інструкторів Клубу.  

13.6. Після виконання вправи, Клієнту Клубу необхідно прибирати за собою обладнання і предмети особистого користування.  

13.7. ЗАБОРОНЕНО залишати грифи, гантелі й інші вільні ваги з упором на стіни, дзеркала, та інші конструкції. Необхідно повертати обладнання в спеціально відведені для цього місця. Клієнти Клубу несуть матеріальну відповідальність за втрату або псування використовуваного обладнання, інвентарю, а також псування майна Клубу.  

13.8. ЗАБОРОНЕНО пересувати тренажери і кидати інвентар на підлогу, оскільки це веде до псування підлогового покриття і підвищує рівень шуму.  

13.9. Для безпеки Клієнта Клубу, вправи з максимальними вагами в тренажерному залі рекомендується виконувати з інструктором або досвідченим партнером.  

13.10. ЗАБОРОНЕНО використання відкритих ємностей для води (у тому числі пластикових стаканчиків), а також скляних ємностей.  

13.11. Щоб уникнути нещасних випадків, присутність дітей молодше 15 років в тренажерному залі ЗАБОРОНЕНА.  

13.12. Діти старше 15 років можуть займатися в Клубі самостійно, відповідно до розкладу роботи Клубу, за наявності письмової заяви від батьків або законних представників. Батьки несуть персональну відповідальність за дітей на території Клубу, при цьому на дітей поширюються всі правила і документи, що регламентують роботу Клубу.  

13.13. Інструктор має право перервати тренування, що проводяться батьком з порушенням норм безпеки і завдають шкоди неповнолітній дитині.  

13.14. Клієнти Клубу несуть матеріальну відповідальність за псування і втрату спортивного інвентарю. У разі поломки спортивного інвентарю, Клієнти Клубу зобов’язані повідомити про це черговому інструкторові.  

13.15. Будь-який з тренажерів може бути обмежений для користування в будь-який момент (ремонт, профілактичні роботи). У разі поломки тренажера, Клієнт Клубу повинен повідомити про це черговому інструкторові. Самостійне усунення поломок ЗАБОРОНЕНО.  

13.16. Використовувати магнезію (білий порошок або розчин, що являє собою окис магнію або сіль магнію і призначений для підсушування рук і, як наслідок, збільшення надійності хвата) або крейду на території клуба заборонено винятком є зона кроссфіт. 

13.17. Послуги по персональному тренуванню надаються тільки після попередньої оплати. 

 

 1. Правила відвідування залу групових програм. 

14.1. З метою забезпечення безпеки та профілактики травм при заняттях, Клієнту Клубу рекомендується пройти медичне обстеження. Пам’ятайте, що Клієнт Клубу несе персональну відповідальність за своє здоров’я і звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за потенційні травми і/або нещасні випадки на території Клубу. Без дозволу лікаря-спеціаліста на здійснення фізичних навантажень, Клієнт Клубу займається на свій ризик.  

14.2. Щоб уникнути травм, рекомендується відвідування занять, відповідних індивідуальним рівнем підготовки Клієнта.  

14.3. Групові заняття проводяться за затвердженим розкладом. Зміни в розклад вносяться адміністрацією Клубу в односторонньому порядку.  

14.4. У разі запізнення на заняття більш ніж на 10 хвилин, щоб уникнути травм інструктор має право не допустити Клієнта.  

14.5. Адміністрація залишає за собою право замінювати заявленого у розкладі інструктора, а також вносити зміни в розклад групових занять.  

14.6. Відвідування зали групових програм можливе тільки у змінному спеціальному спортивному одязі та взутті (кросівках), призначеному для занять фітнесом. Змінне взуття повинна бути чистим (без піску і бруду на протекторі підошви) і обов’язково закрите. Під час тренувань верхня частина тіла повинна бути закрита і бажано наявність рушника.  

14.7. На групових заняттях не дозволено використовувати власну хореографію і вільні ваги без дозволу інструктора.  

14.8. Клієнти Клубу зобов’язані прибирати за собою після занять обладнання та предмети особистого користування.  

14.9. ЗАБОРОНЕНО резервувати місця в залах групових програм.  

14.10. ЗАБОРОНЕНО відвідування залу групових програм дітям, які не досягли віку 15 років.  

14.11. ЗАБОРОНЕНО присутність дітей в залі групових програм під час проведення групових занять.  

14.12. ЗАБОРОНЕНО використання мобільних телефонів під час групових занять.  

14.13. ЗАБОРОНЕНО в залах групових програм використання відкритих ємностей для води (у тому числі пластикових стаканчиків), а також скляних ємностей.  

14.14. Послуги по персональному тренінгу та авторським занять надаються тільки після попередньої оплати.  

14.15. Самостійні заняття в залах групових програм можуть здійснюватися в період часу, вільного від групових класів, зазначених у розкладі, і попереднього резервування на персональне тренування 

 1. Правила спа зони.

15.1. З метою забезпечення безпеки та профілактики травм при заняттях, Клієнту Клубу рекомендується пройти медичне обстеження. Пам’ятайте, що Клієнт Клубу несе персональну відповідальність за своє здоров’я і звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за потенційні травми і/або нещасні випадки на території Клубу. Без дозволу лікаря-спеціаліста на здійснення фізичних навантажень, Клієнт Клубу займається на свій ризик. 

15.2. Переконливе прохання дотримуватися правил особистої гігієни. Перед відвідуванням спа зони обов’язково прийняття душу.  

15.3. Заборонено заходити до спа зони без змінного взуття.  

15.4. При відвідуванні спа зони забороняється користуватися медом, оліями, кремами, сильними парфумерними ароматами, масками, скрабами та іншими косметичними засобами.  

15.5. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ залишати/тримати відкритими двері в сауни та хаммам.  

15.6. Прийом їжі на території спа зони ЗАБОРОНЕНО.  

15.7. Відвідування спа зони в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, а також з наявністю залишкового стану алкогольного сп’яніння ЗАБОРОНЕНО.  

15.8. Електрокам’яна сауна знаходиться в робочому стані: пн.-пт. з 07:00 до 21:30, сб.,- з 09:00 до 20:30, нд., з 09:00-14:30. Максимальна температура у фінській сауні складає 110С º.  

15.9. Під час знаходження в сауні слід уникати зіткнення з поверхнею кам’янки – це може викликати сильні опіки.  

15.10. Забороняється накривати кам’янку сторонніми предметами – це може призвести до пожежі.  

15.11. Забороняється в сауні та хаммамі плескати у відсік для каменів воду і ароматизатори.  

15.12. Заборонено заносити пластикові стаканчики і пляшки до спа зони.  

15.13.  Заборонено митися у сауні та хамамі 

15.14. З метою гігієни, рекомендується в сауні стелити рушник на лаву.  

15.15. Відвідування спа зони можливо лише з 15 років.  

15.16.   Додаткові послуги такі: медична гідромасажна ванна, душ шарко, процедура масажу в хамамі, фітобар та масажі сплачуються додатково згідно прейскуранту. Самостійне використання обладнання, буде зараховано як послуга згідно прейскуранту. 

15.17. Увага! Занадто довге перебування в сауні та хаммамі викликає підвищення температури тіла, що може виявитися небезпечним для Вашого здоров’я.  

 1. Правила відвідування залу Єдиноборств

16.1. З метою забезпечення безпеки та профілактики травм при заняттях, Клієнту Клубу рекомендується пройти медичне обстеження. Пам’ятайте, що Клієнт Клубу несе персональну відповідальність за своє здоров’я і звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за потенційні травми і/або нещасні випадки на території Клубу. Без дозволу лікаря-спеціаліста на здійснення фізичних навантажень, Клієнт Клубу займається на свій ризик 

16.2. Щоб уникнути травм і нанесення шкоди Вашому здоров’ю, відвідування залу єдиноборств рекомендовано в форматі персонального і групового тренінгу.  

16.3. Відвідувати заняття рекомендується в зручній спортивній формі і взуття  

16.4. Групові заняття проводяться строго за розкладом, затвердженим адміністрацією клубу  

16.5. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ знаходитися в залі єдиноборств під час проведення персональних тренувань  

16.6. У залі єдиноборств ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ проводити різного роду спаринги, відпрацьовувати кидкову техніку і больові прийоми в відсутність тренера. Це може привести до серйозних травм і псування майна клубу  

16.7. У відсутність тренера ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ користуватися музичним обладнанням  

16.8. Використовуваний Вами інвентар після тренування необхідно прибирати на місце.     

              

 1. Правила відвідування Клубу супроводжуючими особами. 

17.1. Супроводжуючі особи, що не мають Клубної карти, не допускаються до відвідування Клубу. Зоною очікування для них є зона рецепції Клубу.  

                                                                                                

 1. Правила відвідування Клубу дітьми з 3 до 15 років. 

18.1  Перебування дітей віком з 3 до 15 років на території клубу, можливе лише у дитячій кімнаті у супроводі стюарта. 

18.2  Перебування у дитячій кімнаті передбачено згідно з категорії клубної картки. 

18.3   Зняття  передбачених та додаткових годин у дитячій кімнаті, можливо лише з клубної картки батька або матері дитини. 

18.4   Графік роботи дитячої кімнати з 10 до 21 в будні дні, з 10 до 18 у суботу та з 09 до 15 у неділю. 

18.5   Дитина яка перебуває в дитячій кімнаті, у разі повітряної тривоги має обов’язково покинути приміщення клубу у супроводі батьків або третіх відповідальних осіб та перейти до найближчого укриття. 

 

 1. Прикінцеві положення.

19.1. У разі заподіяння Клієнтом Клубу збитків або псування майна Клубу, такий збиток підлягає відшкодуванню Клієнтом Клубу протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів.  

19.2. При перериванні Членства, у разі порушення цих Правил, оплата за невикористаний час не повертається.  

19.3. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між сторонами за цими Правилами, вирішуються шляхом переговорів між Клубом та Клієнтом Клубу. Розбіжності, з яких сторони не досягли домовленості, підлягають розгляду в судових органах за місцем знаходження Клубу.  

19.4. Все, що не врегульовано положеннями цих Правил, регулюється законодавством України.  

19.5. Клуб має право запитувати в офіційному порядку інформацію про клієнтів у правоохоронних та імміграційних органах з метою недопущення на його територію осіб, чия присутність, поведінку і інші дії можуть викликати негативне ставлення інших Клієнтів або піддати їх небезпеки.  

 

      ПРАВИЛА ДИТЯЧОГО  ВІДВІДУВАННЯ 

 

 1. Загальні правила

1.1. Дитячі клубні картки надаються відвідувачам спортивного клубу DOG & Grand Crossfit (далі за текстом – Клуб) в віці від 7 до 15 років на підставі укладеного Договору про надання фізкультурно-спортивних послуг, на ім’я одного з батьків – клієнту Клубу.

1.2. Комплекс послуг, що входить до Клубної Картки «Kids»:

 • Відвідування клубу: пн.-пт. з 09:00 до 21:00, сб.- з 09:00 до 21:00, нд. з 09:00 до 15:00
 • Групові заняття в студіях за розкладом;
 • Дитяча кімната ( без обмежень по часу) .

Умови можливості призупинення клубних карток

Клубна Картка «Kids  1 міс», з можливістю призупинення на 0 днів.

Клубна Картка «Kids  3 міс», з можливістю призупинення на 15 днів.

Клубна Картка «Kids 6 міс», з можливістю призупинення на 30 днів.

Клубна Картка «Kids 12 міс», з можливістю призупинення на 60 днів.

Клубна Картка «Grand Kids 12 міс», з можливістю призупинення на 90 днів (додатково включає 1 маленький рушник, 1 великий рушник, 10% знижка на додаткові послуги, 5 гостьових візитів).

1.3. Додаткові послуги, що не включені в клубну карту:

1.3.1. персональні тренування з тренером будь-якого напрямку (crossfit, гімнастика, силові напрями занять, єдиноборства, танцювальні заняття);

1.3.2. додаткові групові тренування – студії для дітей (якщо це не включено до клубної картки);

1.3.3. персональні тренування з інструктором тренажерного залу для дітей старше 7 років.

1.4. Вартість дитячих клубних карток та додаткових послуг визначається відповідно до прейскуранту цін, встановленому у Клубі.

1.5. Клубна картка дає право дитині отримувати спортивно-оздоровчі послуги у Клубі. Клубні картки персоніфіковані і не можуть бути передані чи використані іншими особами.

1.6. Відвідування дитиною Клубу можливе лише в супроводі одного з батьків або третіх відповідальних осіб (няні, бабусі, охоронці тощо). Батьки несуть персональну відповідальність за дітей, які знаходяться на території Клубу до початку тренування та після його закінчення(тренер забирає дитину з зони рецепції та приводить її в зону рецепції після тренування).

1.7. Знаходитись в тренувальних зонах дитина може лише в супроводі персонального тренера або під час дитячого групового тренування.

1.8. Дитячі клубні картки є власністю Клубу. При втраті дитячої клубної картки один з батьків дитини зобов’язаний повідомити адміністрацію Клубу та внести плату за відновлення картки згідно прейскуранту.

1.9. Діти повинні залишати приміщення Клубу не пізніше режиму відвідування придбаної картки. Можлива зміна розкладу роботи Клубу в залежності від сезону, про що відвідувачі повідомляються шляхом розміщення оголошення адміністрацією Клубу на дошці оголошень та відповідно до умов Договору.

1.10. У разі порушення пункту 1.8. що до затримання дитини у клубі більше ніж на 15 хв. після часу, обмеженого дією картки, один з батьків має сплатити вартість додаткового часу перебування (затримки) дитини в клубі згідно діючого прейскуранта.

1.11. Клубна картка дитини пред’являється адміністратору рецепції кожного разу при відвідуванні Клубу.

1.12. Діти, що знаходяться на території Клубу, повинні поводитись відповідно до правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів Клубу, дотримуватись чистоти та порядку на території Клубу, правил гігієни, санітарії, та пожежної безпеки. За дотримання правил поведінки дітей на території Клубу несуть відповідальність батьки або один з батьків, який являється членом Клубу.

1.13. Клуб не несе відповідальності за забуті, загублені або залишені дитиною без нагляду речі. З питань збереження особистих речей слід звертатися до персоналу Клубу.

1.14. Після закінчення занять шафа у дитячій роздягальні має бути звільнена.

1.15. У разі втрати або пошкодження ключа від роздягальні, номерка від гардеробу, рушника та будь-якого іншого інвентарю  батьки дитини або один з батьків, який являється членом Клубу вносить плату за їх відновлення за тарифами, вказаними у прейскуранті Клубу.

 

 1. Правила поведінки на тренувальних територіях

2.1.  Вхід дитини на територію для тренувань можливий лише в спортивному змінному одязі та взутті.

2.2. Запізнення дитини на групове заняття більш ніж на 15 хвилин є небезпечним для здоров’я, і інструктор має право не допустити дитину до занять.

2.3. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу у разі виникнення наступних підстав: встановлення компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов’язаних з технічним та санітарним, надзвичайним або воєнним станом, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоди Замовнику або нести загрозу його життю чи здоров’ю. Про такі зміни розкладу адміністрація Виконавця повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Клубу або будь-яким іншим способом. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються на власний розсуд. В такому випадку Виконавець не вважається таким, що порушив свої зобов’язання за Договором.

 1. Додаткові умови

3.1. Умови призупинення Клубної Карти:

3.1.1. Умови призупинення Членства можливо на добровільній основі, тільки в тому випадку, якщо призупинення передбачено видом Клубної Карти.

3.1.2. Призупинення Клубної Карти оформляється на підставі письмової заяви, або шляхом здійснення телефонного дзвінка до клубу.

3.1.3. Призупинення оформляється день в день.

3.1.4. Мінімальний термін призупинення – 1 день. Загальне число днів і періодів призупинення визначається видом Клубної Карти і терміном її дії.

3.1.5. В момент виповнення дитині 15 років його дитяча картка повинна бути переведена на дорослу з відповідною доплатою згідно прейскуранту клубу.

 

 1. Відповідальність

4.1. Укладаючи договір про надання фізкультурно-спортивних послуг та підписуючи ці Правила дитячого відвідування законний представник дитини  підтверджує, що дитина не має  медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом і повністю приймає на себе відповідальність за стан здоров’я своєї дитини. Законний представник дитини зобов’язаний самостійно і відповідально контролювати здоров’я дитини. При наявності гострих інфекційних та/або шкірних захворювань, а  також при загостренні хронічних захворювань, слід утриматися від відвідування Клубу.

4.2. Клуб не несе відповідальність за шкоду, пов’язану з будь-яким погіршенням здоров’я дитини, а також травмами, отриманих в результаті будь-яких занять, в тому числі занять в тренажерному залі, залах групових програм, нещасні випадки тощо.

4.3. Клуб не несе відповідальності за обставини непереборної сили (форс-мажор), інші обставини, що знаходяться поза компетенцією Клубу, як-то аварійні ситуації, рішення державних органів, виконання ремонтно-профілактичних робіт, стихійні лиха, війни, збройні конфлікти, зміни у чинному законодавстві, епідемії, аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, не отримання акту вводу в експлуатацію Клубу, неотримання дозволу на роботу Клубу та інші події, виникнення, розвиток та (або) припинення яких не залежить від волі Сторони (Сторін).

4.4. Виконавець наполегливо рекомендує замовнику (дитині до 15 років) у разі повітряної тривоги, покинути приміщення клубу у супроводі тренера, батьків або третіх відповідальних осіб, та перейти в укриття яке знаходиться у  паркінгу приміщення будівлі клубу. На час повітряної тривоги усі дитячі персональні тренування та групові заняття скасовуються. При цьому групове або персональне тренування, при умові що воно розпочалось, вважається здійсненим. Кошти за тренування не повертаються.

4.5. Дитина яка перебуває в дитячій кімнаті, у разі повітряної тривоги має обов’язково покинути приміщення клубу у супроводі батьків, або третіх відповідальних осіб та перейти до найближчого укриття.

4.6. У разі, якщо батьки знаходяться одночасно зі своїми дітьми в приміщенні спортивного клубу і під час повітряної тривоги не забирають дітей з усіх зон клубу відповідальність за їх здоров’я та життя лягає повністю на батьків.

4.7. Втрата, псування, неповернення дитиною орендованого майна (спортивного інвентаря та інших предметів прокату або оренди) Виконавця, зобов’язує Замовника (Клієнта Клубу – одного з батьків дитини) компенсувати вартість такого майна відповідно до Прейскуранту, затвердженого директором Виконавця.